W I kwartale 2018 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy była o 5,4 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O 1/10 spadła liczba ciężkich wypadków, a o 1/3 liczba wypadków śmiertelnych.

W I kwartale 2018 r. na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku zgłoszono 15.900 poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Z tego 15.769 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (tj. o 5,3 proc. mniej niż przed rokiem), 99 osób – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 10,0 proc. mniej), wypadkom śmiertelnym – 32 osoby (o 31,9 proc. mniej niż w I kw. 2017 r.).

W podziale terytorialnym kraju najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach:
- dolnośląskim i podlaskim (po 1,50),
- opolskim (1,46)
- warmińsko-mazurskim (1,44)
najniższe zaś w:
- mazowieckim (0,79),
- małopolskim (0,94),
- świętokrzyskim (1,01).

Niebezpieczne branże
W podziale według rodzajów działalności gospodarczej, najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w sekcjach PKD:
- Górnictwo i wydobywanie (3,05),
- Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (2,45)

najniższe w sekcji:
- Informacja i komunikacja (0,26)
- Pozostała działalność usługowa (0,31).